ถุติพจน์น้อมเกล้าถวายพระพร
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่  ๒๐  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โคลง  ๔  สุภาพ

                                  เจ้าพระ  
-    คุณเปี่ยมล้น         “พระเมตตา”จริงเอย
                              คุณ         -     ธรรมพระจริยา       ผ่องแผ้ว
                              สมเด็จ      -   “พระสังฆบิดา”         ในหมู่-สงฆ์นา
                              พระ         -    ผู้เป็นหน่อแก้ว          ปวงเกล้าสักการะ
                              อริย         -    วงศ์ชื่อนี้               สืบเชื้อ-มาเอย
                              วง           -    ศรีพระหน่อเนื้อ        เป็นเจ้า
                              ศาคต        -    ก่อเกื้อ                มาดี-ยิ่งนา
                              ญาณ         -    มุนีแบบเค้า           สร่างสิ้นภัยรุม
                                  สุขุม     -    ธรรมยิ่งได้           ธรรมเนียม-ดีเอย
                              ธรรม         -    พระองค์เป็นเยี่ยม     แผ่กว้าง
                              วิธาน         -    ธรรมอ่องเอี่ยม       ทรงแผ่-เสมอนา
                              ธำรง          -    สงฆ์สล้าง           ทั่วถ้วนทุกเขตหน
                                  สกล      -    สงฆ์ทั่วแคว้น        วิเทศ-ไทยเอย
                              มหา          -    สงฆ์ทั่วเขต          เกี่ยวข้อง
                              สงฆ          -    ไทยหมู่นิเทศ        สอนสั่ง-ธรรมนา
                              ปริณายก      -    นำปกป้อง          บ่วงห้วงไพรี
                                  ตรี        -    ปิฎกทรงไว้         เคร่งครัด
                              ปิฎก          -    สามปฏิบัติ          ทั่วถ้วน
                              ธรา           -    ทรงข้อวัตร          เต็มเปี่ยม-เสนอนา
                              จารย         -    ทรงศีลงามล้วน      กราบไหว้อุปถัมภ์
                                  อัมพร     -    ชื่อนี้                “พระนาม” เดิมเอย
                              ภิธาน         -    ชื่ออร่าม             ทั่วหล้า
                              สังฆ          -    หมู่งดงาม            ท่ามกลาง-สงฆ์แฮ
                              วิสุต          -    เด่นแจ่มจ้า          ทั่วฟ้านครา
                                  ปาพจ    -    ธรรมวินัยนี้          ศาสน์ศรี- สูงเอย
                              นุตตม        -    ยิ่งรุจี               เด่นล้ำ
                              สาสน        -    วงศ์มุนี             สอนสั่ง-ตลอดนา
                              โสภณ       -     ธรรมคูณค้ำ         ส่งให้งามพิพิธ
                                  กิตติ    -     พระเกียรติก้อง     ไพศาล
                              นิรมล       -     ห่างบ่วงมาร        หลีกพ้น
                              คุรุ          -     ฐานียาจาร         ขวัญมิ่ง-เสมอแฮ
                              ฐา          -     นันดรท่วมท้น       เปี่ยมด้วยพระบารมี
                              นี           -     ติธรรมทรงไว้       คุ้มครอง-สงฆ์เอย
                              ย           -     ติเพียรตรึกตรอง    เหนี่ยวรั้ง
                              บัณ         -     ทิตทรงผุดผ่อง     ทุกข์ห่าง-กายใจนา
                              ฑิต         -     ศรีปราชญ์หยุดยั้ง  ปวงเกล้าสักการะ
                                  วชิรา   -    “สมเด็จพระเจ้า-   อยู่หัว”
                              ลงกรณ     -     พระนามเด่นทั่ว    แผ่นฟ้า
                              นริศร       -     เหนือคนทั่ว       เป็นใหญ่-ยิ่งแฮ
                              ปสันนา     -     ทรงแกร่งกล้า     แต่งตั้งด้วยบรมบพิตร
                              ภิ          -      สิต ธ ยิ่งด้วย    ศรัทธา-มากเอย
                              สิต        -      ขาวยิ่งด้วยจรรยา  เช่นนี้
                              ประ       -      สิทธิ์สมบุญพา      แต่งตั้ง-จริงนา
                              กาศ      -      ศรีธรรมบ่งชี้        ไพร่ฟ้าเปรมปรีดา
                                  วิ     -      สารทแกล้วกล้า    “พระปรีชา” ยิ่งเอย
                              สาร      -      ธรรมนำชีวา         แผ่คุ้ม
                              ท         -      ทรงช่วยพระทูตา   ฝึกฝน-ตลอดนา
                              นาถ      -      พึ่งธรรมทรงโอบอุ้ม  จิตน้อมตามผู้นำ
                              ธรรม     -     ทรงประทานไว้      เป็นสูตร-ง่ายเอย
                              ทูตา      -     พระธรรมทูต        แก่กล้า
                              ภิ         -     สิทธิ์ธรรมวิสุต       ฟังแล้ว-หายโง่นา
                              วุฒ       -     เจริญธรรมทั่วหล้า    ยิ่งด้วยธรรมรส
                                  ทศ   -     พิธรอสิบถวายให้    “พระทรงศีล”-แท้เอย
                              มินทร     -    พระเจ้าแผ่นดิน       โปรดเกล้า
                             “สม        -    เด็จพระสังฆราชินทร์”  “พระประมุข” สงฆ์แฮ
                              มุติ        -    เห็นความสุขทั่วหน้า    ปวงเกล้าสักการะ
                              ปฐม       -    ฤกษ์เบิกฟ้า            แผ่นดิน-ไทยเอย
                              สกล       -    สงฆ์ไทยทั้งสิ้น        ผ่องแผ้ว
                              คณา       -    หมู่สงฆ์ทรงศีล       ทั่วแผ่น-ดินนา
                              ธิเบศร     -    เป็นใหญ่ยิ่งแล้ว      อ่อนน้อมธรรมพิพิธ
                                 ปวิธ    -    ธรรมทรงสร้าง       แบบแผน- งามเอย
                              เนต       -    แบบอย่างกฎเกณฑ์    ใฝ่รู้
                              โย        -    เป็นพระมหาเถร       พ้นผ่าน-ยาวนานแฮ
                              ภาส      -    แสงธรรมให้ต่อสู้       ส่งให้ทรงฉลาด
                              วาสน     -    เจริญรอยตามไว้       จรรยา-งามเอย
                              วงศ      -   “สมด็จพระอุปัชฌาย์”   ก่อไว้
                              วิ         -    มลวัตรจิตกายา        ผุดผ่อง-ยิ่งนา
                              วัฒ       -    เจริญศรีกราบไหว้      อุ่นซึ้งจิตพิสุทธิ์
                                  พุทธ  -    ธรรมสอนสั่งให้        เชื่อกรรม-แท้เอย
                              บ         -    ริษัทสี่เร่งทำ           เพียรไว้
                              ริ         -    เริ่มเชื่อผลกรรม       สร่างเศร้า
                              ษัท       -    สี่พวกกราบไหว้       เปี่ยมด้วยศรัทธา
                              คาร      -    เคารพเทิดไว้          เหนือเศียร-เถิดเอย
                              ว         -    รธรรมเร่งเพียร       สุขล้ำ
                              ส         -    ติตั้งหมุนเวียน       ชูช่วย-จิตนา
                              ถาน      -    ที่ตั้งคูณค้ำ          จิตน้อมเทิดทูน
                                  วิบูล  -    ธรรมทรงไว้         ตรึงตรา-จิตนา
                              สีล       -    สมาธิปัญญา         ผ่องแผ้ว
                              สมา      -    จารจิตกายา         แบบอย่าง-งามแฮ
                              จาร      -    วัตรดีแล้ว           เพียรสร้างปริยัติ
                              วัตร      -    งดงามอ่อนน้อม    “เสียสละ”-ทั่วนา
                              วิ         -    ปัสสนาธุระ         เพียรรู้
                              ปัสสน    -    เห็นธรรมะ         ปล่อยวาง-ได้นา
                              สุนทร    -    พจน์บทกระทู้      ตรัสไว้เป็นอาจิณ
                                  ชิน  -     บุตรสืบเชื้อ      “กรรมหลวงชินวรสิริวัฒน์” มาเอย
                              วร       -     ธรรมพิพัฒน์      ค่าล้น
                              มหา     -     จริยวัตร         หน้าที่-ใหญ่แฮ
                              มุ        -     นีศีลท่วมท้น     กราบไหว้ได้สุขี
                              นี        -     ติธรรมทรงไว้    ปกครอง-สงฆ์นา
                              วง       -     สงฆ์งามปองดอง   ทั่วหล้า
                              ศา       -     นุศิษย์เกี่ยวข้อง   สดชื่น-เสมอนา
                              นุศิษฎ   -     ล้วนแกร่งกล้า     สืบสร้างสานก่อ
                                 “บ   -      วรสังฆาราม” ชื่อนี้    “วัดราชบพิตร”
                              วร      -       ธรรมสถิต        ทั่วถ้วน
                              ธรรม   -       งามยิ่งวิจิตร     ท่ามกลาง-ใจนา
                              บพิตร  -       จิตขาวล้วน      เก่งกล้าสุขวิกรม
                                  สมเด็จ -   ทรงก่อเกื้อ       สืบสร้าง-ศาสน์นา
                               พระ      -    เดชพระคุณสมอ้าง   แผ่กว้าง
                               สังฆ     -     บิดรแจ่มกระจ่าง    ท่ามกลาง-สงฆ์แฮ
                               ราช     -      กิจสงฆ์สล้าง      เปี่ยมล้นพระบารมี ฯ

พระวิบูลธรรมภาณ (วรวุฑฺโฒ  ภิกฺขุ) 

วันที่    ๒๕    มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา    ๑๙.๐๙ น.

Visitors: 11,884